Điều kiện miễn kiểm tra bậc trình độ kỹ năng nghề với CNQP

Thông tư 142/2020/TT-BQP quy định nội dung và phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá nâng bậc trình độ kỹ năng nghề;… điều kiện miễn kiểm tra đánh giá trình độ kỹ năng nghề với công nhân quốc phòng (CNQP).

Theo đó, CNQP được xét miễn kiểm tra và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề bậc mới khi đến thời hạn kiểm tra bậc trình độ kỹ năng nghề trong các trường hợp sau:

– Tham gia hội thi (hội thao) kỹ thuật cấp toàn quân đạt loại giỏi hoặc tham gia hội thi (hội thao) kỹ thuật cấp quân chủng, binh chủng, quân khu, quân đoàn và tương đương đạt giải ba trở lên;

– Đối với thời hạn giữ bậc trình độ kỹ năng nghề đến 2 năm: có ít nhất 1 năm được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên trong thời gian giữ bậc (kể từ kỳ kiểm tra trình độ kỹ năng nghề lần kế tiếp trước);

– Đối với thời hạn giữ bậc trình độ kỹ năng nghề từ 3 năm đến 4 năm: có ít nhất 2 năm liên tục được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên trong thời gian giữ bậc (kể từ kỳ kiểm tra lần kế tiếp trước);

– Đối với thời hạn giữ bậc trình độ kỹ năng nghề từ 5 năm trở lên: có ít nhất 3 năm liên tục được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên trong thời gian giữ bậc (kể từ kỳ kiểm tra lần kế tiếp trước).

Thông tư 142/2020/TT-BQP có hiệu lực thi hành từ ngày 05/01/2021.

Thanh Lợi
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT