Điền 4 số còn thiếu vào phép tính

Ô chữ có 5 phép tính nhưng chỉ cần 4 số để hoàn thành, bạn giải thử nhé.

Xem đáp án >>

Nancy (st)/ Nguồn: https://vnexpress.net/