CHỮ VIẾT TẮT TÊN LOẠI, MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VÀ BẢN SAO VĂN BẢN

Phụ lục III
CHỮ VIẾT TẮT TÊN LOẠI, MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VÀ BẢN SAO VĂN BẢN

(kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ)

___________________

I. BẢNG CHỮ VIẾT TẮT TÊN LOẠI VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VÀ BẢN SAO VĂN BẢN

STT Tên loại văn bản hành chính Chữ viết tắt
1. Nghị quyết (cá biệt) NQ
2. Quyết định (cá biệt)
3. Chỉ thi CT
4. Quy chế QC
5. Quy định QyĐ
6. Thông cáo TC
7. Thông báo TB
8. Hướng dẫn HD
9. Chương trình CTr
10. Kế hoạch KH
11. Phương án PA
12. Đề án ĐA
13. Dự án DA
14. Báo cáo BC
15. Biên bản BB
16. Tờ trình TTr
17. Hợp đồng
18. Công điện
19. Bản ghi nhớ BGN
20. Bản thỏa thuận BTT
21. Giấy ủy quyền GUQ
22. Giấy mời GM
23. Giấy giới thiệu GGT
24. Giấy nghỉ phép GNP
25. Phiếu gửi PG
26. Phiếu chuyển PC
27. Phiếu báo PB
  Bản sao văn bản  
1. Bản sao y SY
2. Bản trích sao TrS
3. Bản sao lục SL

II. MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH, PHỤ LỤC VÀ BẢN SAO VĂN BẢN

1. Mẫu trình bày văn bản hành chính
Mẫu 1.1 Nghị quyết (cá biệt)
Mẫu 1.2 Quyết định (cá biệt) quy định trực tiếp
Mẫu 1.3 Quyết định (cá biệt) quy định gián tiếp
Mẫu 1.4 Văn bản có tên loại
Mẫu 1.5 Công văn
Mẫu 1.6 Công điện
Mẫu 1.7 Giấy mời
Mẫu 1.8 Giấy giới thiệu
Mẫu 1.9 Biên bản
Mẫu 1.10 Giấy nghỉ phép
2. Mẫu trình bày phụ lục văn bản
Mẫu 2.1 Phụ lục văn bản hành chính giấy
Mẫu 2.2 Phụ lục văn bản hành chính điện tử
3. Mẫu trình bày bản sao văn bản
Mẫu 3.1 Bản sao sang định dạng giấy
Mẫu 3.2 Bản sao sang định dạng điện tử

Xem phụ lục tiếp theo >>

One thought on “CHỮ VIẾT TẮT TÊN LOẠI, MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VÀ BẢN SAO VĂN BẢN

  1. Pingback: VIẾT HOA TRONG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH - KỸ NĂNG CẦN BIẾT

Comments are closed.