Bài 6: Hãy đặt dấu phép tính cộng hoặc trừ thích hợp giữa một số chữ số từ 1 đến 9 để được biểu thức có giá trị bằng 100.

Đáp án bài 6. Mời các em tham khảo.

<< Quay lại đề bài