Bài 3: Hãy đặt dấu phép tính thích hợp giữa các số 8 để được biểu thức có giá trị bằng 1000

Đáp án bài 3. Mời các em tham khảo.

<< Quay lại đề bài