6. Giếng hóa đá, Anh

Nếu bạn đặt bất kỳ vật thể nào vào giếng tự nhiên nằm trong Hang Shipton này và để nó một thời gian, nó sẽ có được một lớp đá bên ngoài – giống như bị hóa đá.

Thực sự thì không có gì thần bí về hiện tượng này. Nước trong giếng hóa đá có một lượng khoáng chất bất thường bay hơi và bao phủ bề mặt của từng món đồ bạn đặt bên trong.

Xem tiếp >>