4 Lưu Ý Quan Trọng Về Nâng Bậc Lương Trước Hạn Năm 2021 Đối Với Công Chức, Viên Chức

Cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao hoặc có thông báo nghỉ hưu thì được xét nâng bậc lương trước thời hạn nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Sau đây là một số lưu ý quan trọng về nâng bậc lương trước hạn năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Văn bản pháp luật được trích dẫn trong video: 

– Quyết định 2796/QĐ-BTC năm 2015 Link văn bản: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/La…​ 

– Thông tư 08/2013/TT-BNV Link văn bản: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/La…

Dinh Phương – KỸ NĂNG CẦN BIẾT