ĐỀ KIỂM TRA HK I TOÁN LỚP 4 – NĂM HỌC 2021-2022 – ĐỀ 1 (THỰC HÀNH TRỰC TIẾP TRÊN WEBSITE)

Thời gian dành cho chương trình học kỳ I của các em Lớp 4 đã sắp hết rồi. KỸ NĂNG CẦN BIẾT tặng cho các em Bộ ĐỀ KIỂM TRA HK I TOÁN LỚP 4 – NĂM HỌC 2021-2022 – ĐỀ 1 để các em ôn tập và rèn luyện để nắm vững kiến thức hơn.

Hãy tích cực theo dõi và hoàn thành các bài kiểm tra trên trang web để đạt kết quả tốt trong kỳ kiểm tra sắp tới các em nhé!

ĐỀ KIỂM TRA HK I TOÁN LỚP 4 - NĂM HỌC 2021-2022 - ĐỀ 1

Hãy đọc kỹ yêu cầu bài tập để lựa chọn phương án trả lời đúng nhất.

Bây giờ, Hãy nhấp chuột vào START QUIZ để làm bài các em nhé!

Sau khi trả lời xong tất cả các bài tập. Hãy Clik vào nút FINISH QUIZ để nộp bài.

Các em hãy nhờ người thân của mình coppy đề KIỂM TRA HK I TOÁN LỚP 4 dưới đây để in ra giấy thực hành thêm các em nhé! Chúc các em học tập tốt!

Câu 1. Số gồm tám mươi triệu, tám mươi nghìn và tám mươi viết là:

          A. 808 080

          B. 800 880

          C. 80 080 080

          D. 80 800 80  

Câu 2. Trong các số : 95 873 ; 59 873 ; 95 783 ; 95 738, số lớn nhất là :

A. 95 783            

B. 95 873            

C. 59 873            

D. 95 738

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

         a) 9 km  =  9000 m

          b) 500 kg  =  50 tạ

          c) 2 phút 15 giây  =  135 giây

          d)  thế kỉ  = 15 năm 

Câu 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:                          

Hình bên có:

          a) . . . . . . cặp cạnh song

          b) . . . . . . cặp cạnh vuông góc

          c) . . . . . . góc nhọn                                               

Câu 5. Giá trị của biểu thức 600 : 30 + 20 x 5 là:

A. 200

B. 60

C. 150         

D. 120

Câu 6. Cho các số: 5 975 ; 823 780 ; 64 312 ; 20 038 

          Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Các số chia hết cho 2 là : . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu 7. Đặt tính và tính :

46672 + 18243             78920 – 1234                 145 x 58                     2976  :   24 

. . . . . . . . . . . .             . . . . . . . . . . . .               . . . . . . . . . . .              . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .             . . . . . . . . . . . .               . . . . . . . . . . .              . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .             . . . . . . . . . . . .               . . . . . . . . . . .              . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .             . . . . . . . . . . . .               . . . . . . . . . . .              . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .             . . . . . . . . . . . .               . . . . . . . . . . .              . . . . . . . . . . . .

Câu 8. Tìm số trung bình cộng của các số 12 ; 23 ; 44 ; 25 ; 31

          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu 9. Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi 94m, chiều dài hơn chiều rộng 14m. Tính diện tích mảnh vườn đó.

          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu 10. Hiện nay tuổi mẹ và tuổi con cộng lại được 44 tuổi. Mẹ sinh con khi mẹ 24 tuổi. Tính số tuổi của mỗi người hiện nay.

          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đề tham khảo thêm

  1. Phần trắc nghiệm

Câu 1:   Số bốn mươi lăm nghìn ba trăm linh tám được viết là:

          A.   45307            B.   45308            C.   45380            D.   45038

Câu 2:  Tìm x biết:

                   a)  x : 3 = 12 321

          A.   x = 4107        B.   x = 417          C.   x = 36963      D.   x = 36663

                   b)  x  5 = 21250

          A.   x = 4250        B.   x = 425          C.   x = 525          D.   x = 5250

Câu 3:  Tính chu vi hình sau:   

          A.  6cm                C.  10cm

          B.  8cm                 D.  12cm                         

Câu 4:   Một cửa hàng trong hai ngày bán được 620 kg gạo. Hỏi trong 7 ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? (Biết rằng số gạo mỗi ngày bán được là như nhau).

          A.   4340 kg         B.   434 kg           C.   217 kg           D.   2170 kg

Câu 5:  Điền dấu ( <, >, =) thích hợp vào ô trống:

          a) 75032   ……. 75302 + 12200         c ) 98763 …… 98675 – 33467

          b) 100000 ……. 99999                        d) 87652  …… 87652

Câu 6:  Giá trị của biểu thức: 876 – m với m = 432 là:

           A.   444               B.  434                 C.   424                D.   414

Câu 7:  Giá trị của biểu thức 8x a với a=100 là:

          A. 8100                B. 800                  C. 1008                D. 1800

Câu 8:  Tính chu vi hình vuông cạnh a với a = 9 cm

          A.  18 cm             B.   81 cm             C.   36 cm             D.   63 cm

Câu 9:   Số 870549 đọc là:

          A. Tám mươi bảy nghìn năm trăm bốn mươi chín.

          B. Tám trăm bảy mươi nghìn bốn trăm năm mươi chín.

          C. Tám trăm linh bảy nghìn năm trăm bốn mươi chín.

          D.  Tám trăm bảy mươi nghìn năm trăm bốn mươi chín.

Câu 10:  Số bé nhất trong các số sau: 785432; 784532; 785342; 785324 là:

          A.   785432          B.   784532          C.   785342          D.   785234

Câu 11:  Các số ở dòng nào được viết theo thứ tự từ bé đến lớn.

          A.   567899; 567898; 567897; 567896.

          B.   865742; 865842; 865942; 865043.

          C.   978653; 979653; 970653; 980653.

          D.   754219; 764219; 774219; 775219.

Câu 12: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

          a) 496857 < 497899   ….     c) 545630 = 554630   …..

          b) 657890 > 658999   ….       d) 289357 < 290000   ….

Câu 13:  6tạ 50kg = ? kg

          A.   650kg            B.   6500kg          C.   6050kg          D.   5060kg

II. Phần tự luận

1. Đặt tính rồi tính

12 062 x 205
= 2 472 710
15 458 x 340
= 5 255 720
 39009   :   33  
= 1 182,09
  27560    :   720   = 38,27

2. Tìm x

a) 75    x   X =   1800               b)   1855    :   X  =   35               c)  X   :   204   =   543

                 x = 1800 : 75                                  x = 1855 : 35               x = 543 x 204

                 x = 24                                             x = 53                          x = 110 772

3. Một cửa hàng ngày thứ nhất bán 180 tạ gạo, ngày thứ hai bán 270 tạ gạo, ngày thứ ba bán kém hơn ngày thứ hai một nửa. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu tạ gạo?

4. Một đoàn xe gồm 8 chiếc. Trung bình mỗi xe chở – Nhưng dọc đường có hai xe bị hỏng máy. Hỏi bây giờ mỗi xe còn lại phải chở bao nhiêu người ?

Ngọc Sơn – KỸ NĂNG CẦN BIẾT