NHỮNG GỢI Ý CỤ THỂ GIÚP NHÀ TRƯỜNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

Năm học 2021 – 2022 là năm học đổi mới mạnh mẽ Kế hoạch giáo dục trong toàn ngành. NHỮNG GỢI Ý CỤ THỂ dưới đây GIÚP NHÀ TRƯỜNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC tinh gọn, đáp ứng mục tiêu chung:

– Tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông đạt hiệu quả.

– Đảm bảo đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí đủ về số lượng, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, đồng bộ về cơ cấu, nâng cao chất lượng theo chuẩn nghề nghiệp.

– Đổi mới công tác quản lí, nâng cao năng lực quản trị nhà trường, nâng cao năng lực giảng dạy và tổ chức các hoạt động giáo dục của giáo viên, xây dựng “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”.Tăng cường nền nếp, kỷ cương, thực hiện nghiêm chủ trương “Dạy thật – Học thật – Chất lượng thật”, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục của đơn vị.

PHẦN I: (DEMO) CẤU TRÚC KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

UBND HUYỆN …………………..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường TH…………………………………Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________  ________________________________________
Số:        /KH-…………            ………………, ngày          tháng …  năm 20

Gợi ý

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

NĂM HỌC 20… – 20….

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch

(Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ năm học; hướng dẫn nhiệm vụ năm học cấp tiểu học; Kế hoạch thời gian năm học do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định và ban hành; các chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trong năm học,…

Tại dự thảo HDNV năm học 2021 – 2022: danh mục các văn bản)

Gợi ý

Công văn số …/HD-SGDĐT ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Sở GDĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giáo dục tiểu học tỉnh Đồng Tháp năm học 20   – 20  ;

Quyết định số …./QĐ-UBND-HC ngày …. tháng….năm 2021 của Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 202… – 202… áp dụng cho ngành học giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Tháp;

Hướng dẫn số …../PGDĐT-NV ngày … tháng …. năm 202.. của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 202.. – 202.. đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông;

Hướng dẫn số …../PGDĐT-NV ngày … tháng …. năm 202.. của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cấp tiểu học huyện …………. năm học 202.. – 202..

II. Điều kiện thực hiện chương trình năm học 20…20…

(Đặc điểm tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương tác động đến các hoạt động giáo dục của nhà trường trong năm học; đánh giá những thuận lợi, khó khăn và những yếu tố tác động từ đặc điểm địa phương đến việc tổ chức thực hiện chương trình cấp tiểu học; điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường)

Gợi ý

1. Đặc điểm tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương

1.1. Thuận lợi

– Sự quan tâm của UBND huyện/Phòng GDĐT/UBND xã như thế nào ?

– Kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương như thế nào ?

– Sự đồng hành của các ban/ngành/đoàn thể ở địa phương ? Sự hưởng ứng từ Ban đại diện cha mẹ học sinh (HS) của nhà trường, tất cả phụ huynh học sinh ? Sự ủng hộ từ các mạnh thường quân trên địa bàn ?

1.2. Khó khăn

2. Đặc điểm tình hình nhà trường năm học 20… –  20…

2.1. Đặc điểm học sinh của trường

(Khái quát về tình hình học sinh của nhà trường, trong đó có số liệu đối với mỗi khối lớp như: số lớp; tổng số học sinh; số lượng về học sinh nữ; học sinh dân tộc; học sinh được học 2 buổi/ngày; học sinh khuyết tật; học sinh có hoàn cảnh khó khăn; học sinh bán trú; tỉ lệ học sinh/lớp;…)

Gợi ý

a) Số liệu

b) Nhận xét

Khái quát về HS của nhà trường: tăng giảm so với năm học trước, tỉ lệ HS nữ, tỉ lệ HS học đúng độ tuổi, tỉ lệ HS có năng khiếu/HS còn khó khăn trong học tập như thế nào, …

2.2. Tình hình đội ngũ giáo viên (GV), nhân viên (NV), cán bộ quản lý (CBQL)

(Khái quát về tình hình đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý, trong đó có số liệu về tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên; tỉ lệ nữ; tỉ lệ giáo viên/lớp; số lượng theo trình độ đào tạo (tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng, dưới cao đẳng).

Gợi ý

a) Số liệu

Tỉ lệ giáo viên/lớp: ………

b) Nhận xét

Khái quát về tình hình đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý trong nhà trường: đủ/thiếu theo yêu cầu, độ tuổi trung bình bao nhiêu, kinh nghiệm trong quản lí/giảng dạy ra sao, mức độ năng động khi thực hiện nhiệm vụ như thế nào, mức độ tích cực thực hiện đổi mới phương pháp ra sao, tỉ lệ giáo viên dạy giỏi cấp huyện/cấp tỉnh ra sao,…

2.3. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; điểm trường, lớp ghép; cơ sở vật chất thực hiện bán trú, nội trú

(Khái quát về tình hình cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, điểm trường, lớp ghép, trong đó có số liệu về số phòng học; số phòng chức năng; tên điểm trường, số lớp ghép, trình độ lớp ghép, số học sinh (nếu trường có điểm trường); cơ sở vật chất thực hiện bán trú, nội trú (nếu thực hiện).

Gợi ý

……………

PHẦN II: CHI TIẾT KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

PHẦN III: KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

Dinh Phương – KỸ NĂNG CẦN BIẾT