Thông tin quan trọng cho Người sở hữu Phần thưởng Crowd1

Sau thông báo của chúng tôi rằng chương trình Phần thưởng Crowd1 sẽ ngừng tiếp tục; chúng tôi đã thảo luận với một số công ty để tạo cơ hội mới từ Phần thưởng của bạn.

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã thảo luận thành công với Digital Partners Network plc của London (“DPN”) đang chào bán cổ phần trong công ty của họ để đổi lấy Phần thưởng của bạn. www.digitalpartnersnetwork.co.uk

DPN là một mạng kỹ thuật số mới do Vương quốc Anh sở hữu và quản lý độc lập.

Để tiếp tục quá trình và nhận được cổ phiếu của bạn trong DPN; vui lòng theo liên kết bên dưới và tải Ứng dụng về điện thoại di động của bạn. Điều rất quan trọng là bạn phải làm điều này vì bạn sẽ nhận được cổ phiếu của mình trong Ứng dụng này.

Sau đó trong Ứng dụng sẽ có yêu cầu về nhận dạng đơn giản (KYC). Vì tính bảo mật nghiêm ngặt và an toàn thông tin cá nhân; chúng tôi cần bạn thực hiện việc này ngay cả khi bạn có KYC hợp lệ trong Crowd1; vì những thông tin đó không thể được chia sẻ giữa các công ty.

Cơ hội thú vị đầu tiên dành cho DPN, hợp tác với một công ty trong ngành thanh toán; (bao gồm cả Multiwallet) đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng; và chúng tôi sẽ thông báo cho các cổ đông của DPN về điều này trong thời gian ngắn.

Xin lưu ý: bạn phải sử dụng cùng một địa chỉ email để đăng ký trên ứng dụng DPN; mà bạn đã sử dụng để hoán đổi phần thưởng.

Vui lòng nhấp vào liên kết này:

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản dịch của thông tin này, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên.

Reward holders 1

Người sở hữu Phần thưởng Crowd1

Following our announcement that the Crowd1 Rewards program will be discontinued; we have been in discussions with several companies to create new opportunities from Rewards. We are pleased to announce that we have had successful discussions with Digital Partners Network plc of London («DPN») offering shares in their company in exchange for money www.digitalpartnersnetwork.co.uk

DPN is a new digital network independently owned and managed by the UK.

To continue the process and get your shares in DPN please follow the link below and download the App to your mobile. It is very important that you do this because you will get your shares in this App.

Then in the App there will be a requirement for simple identification (KYC). Because of strict confidentiality and safety of personal information; we need you to do this even if you have a valid KYC in Crowd1 because of public relations

The first exciting opportunity for DPN, in partnership with a company in the payments industry, (including Multiwallet) is in the final stages of negotiations and we are incubating shortly.

Please note: you must use the same email address to register on the DPN; app that you used to swap rewards.

Please click this link:

Disclaimer

In the event of any discrepancy between the English version and the translated version of this information, the English version shall prevail.

Dinh Phương – KỸ NĂNG CẦN BIẾT