Giới thiệu về công nghệ Blockchain

Tất cả các NFT đều dựa trên các blockchain công khai. Blockchains đã tồn tại hơn 12 năm; blockchain đầu tiên và nổi tiếng nhất là Bitcoin. Blockchains là một cấu trúc dữ liệu cho phép tức là.

All NFTs are based on public blockchains. Blockchains have existed for over 12 years; the first and most famous blockchain is Bitcoin. Blockchains is a data structure that allows ie.

Bitcoin to securely store transactional data. Transactions are grouped into “blocks” which are then linked together using hash functions. Bitcoin enables its network users to use P2P networks, public key cryptography, and economic incentives to establish an autonomous economic network independent of both governments and banks.

These tokens support Planet IX’s incentive mechanisms and economic system. It will be fully integrated into the virtual world, with a wide range of uses and applications. There are many secure wallets, where users have a secure way to manage and transact their PIX NFTs and tokens. This wallet will also act as a form of identification for other DeFi applications and protocols.

Some of the DeFi functions will include lending assets and staking PIX, providing transparency and greater returns to the whole Planet IX token economy.

DeFi applications and NFTs will be based on Polygon’s public blockchain and integrated with the Planet IX virtual ecosystem. The Polygon team has been ensuring guidance on the liquidity and velocity of contracts transacting PIX assets, while also ensuring our team is prepared for potential security threats.

Bitcoin để lưu trữ dữ liệu giao dịch một cách an toàn. Các giao dịch được nhóm thành các “khối” sau đó được liên kết với nhau bằng cách sử dụng các hàm băm. Bitcoin cho phép người dùng mạng của nó sử dụng mạng P2P, mật mã khóa công khai và các biện pháp khuyến khích kinh tế để thiết lập một mạng lưới kinh tế tự trị độc lập với cả chính phủ và ngân hàng.

Những mã thông báo này hỗ trợ các cơ chế khuyến khích và hệ thống kinh tế của Hành tinh IX. Nó sẽ được tích hợp hoàn toàn vào thế giới ảo, với hàng loạt cách sử dụng và ứng dụng. Có nhiều ví an toàn, nơi người dùng có một cách an toàn để quản lý và giao dịch PIX NFT và mã thông báo của họ. Ví này cũng sẽ hoạt động như một hình thức nhận dạng cho các ứng dụng và giao thức DeFi khác.

Một số chức năng của DeFi sẽ bao gồm cho vay tài sản và đặt cọc PIX, mang lại sự minh bạch và lợi nhuận lớn hơn cho toàn bộ nền kinh tế mã thông báo Planet IX.

Các ứng dụng DeFi và NFT sẽ dựa trên Đa giácblockchain công cộng và được tích hợp với hệ sinh thái ảo Planet IX. Nhóm Polygon đã và đang đảm bảo hướng dẫn về tính thanh khoản và tốc độ của các hợp đồng giao dịch tài sản PIX, đồng thời đảm bảo nhóm của chúng tôi luôn chuẩn bị cho các mối đe dọa bảo mật tiềm ẩn.

Giới thiệu về Đa giác

At first, all DeFi protocols were running on the Ethereum blockchain. Millions of transactions and hundreds of projects have overloaded the network, giving developers a difficult task for years.

Our team began to think about building a fast and efficient network with low fees to stop depending on the Ethereum monopoly with significant gas fees. Polygon (MATIC) has recently entered the scene. Many protocols, especially farming, have switched to a new network, which is much more convenient and cheaper than the parent Ethereum and centralized BSC.

Polygon is the top Ethereum Layer-2 solution with less gas fees that is gaining popularity. Its high-speed and low-cost infrastructure is the perfect portal in DeFi for players with deposits lower than $100. Network can process between 7.000 to 14.000 transactions per second. Tokens transferred from the Ethereum network to Polygon are locked and newly minted in 1:1 ratios.

Minted tokens, that are used as collateral for Ethereum network tokens, are burned when the user moves back to Ethereum. Unlike the PoW consensus Ethereum utilizes, which is costly in terms of computing resources and less scalable, Polygon utilizes the PoS mechanism. In polygon block producers are chosen randomly from network validators.

Lúc đầu, tất cả các giao thức DeFi đều chạy trên chuỗi khối Ethereum. Hàng triệu giao dịch và hàng trăm dự án đã làm quá tải mạng lưới; đặt ra cho các nhà phát triển một nhiệm vụ khó khăn trong nhiều năm.

Nhóm của chúng tôi bắt đầu suy nghĩ về việc xây dựng một mạng lưới nhanh chóng và hiệu quả; với mức phí thấp để không phụ thuộc vào sự độc quyền của Ethereum với phí gas đáng kể. Đa giác (MATIC) gần đây đã được đưa vào hiện trường. Nhiều giao thức, đặc biệt là canh tác, đã chuyển sang một mạng mới; tiện lợi hơn và rẻ hơn nhiều so với Ethereum mẹ và BSC tập trung.

Polygon là giải pháp Ethereum Layer-2 hàng đầu với ít phí gas hơn đang trở nên phổ biến. Cơ sở hạ tầng tốc độ cao và chi phí thấp của nó; là cổng thông tin hoàn hảo trong DeFi cho những người chơi có số tiền gửi thấp hơn 100 đô la. Mạng có thể xử lý từ 7.000 đến 14.000 giao dịch mỗi giây. Các mã thông báo được chuyển từ mạng Ethereum sang Đa giác được khóa và mới được đúc theo tỷ lệ 1: 1.

Mã thông báo đúc, được sử dụng làm tài sản thế chấp cho mã thông báo mạng Ethereum; sẽ bị đốt cháy khi người dùng quay lại Ethereum. Không giống như sự đồng thuận PoW mà Ethereum sử dụng; tốn kém về tài nguyên máy tính và ít khả năng mở rộng hơn, Polygon sử dụng cơ chế PoS. Trong các nhà sản xuất khối đa giác được chọn ngẫu nhiên từ các trình xác nhận mạng.

Tích hợp với Polygon

Planet IX is an authentic project that focuses exclusively on Polygon. The basic Polygon protocol is pix.foundation, which works on a new network with instant transactions and less gas fees. Planet IX offers users to earn thousands of percent staking with compounding strategies via pix.foundation?? Planet IX will utilize Polygon’s interoperability protocol to exchange assets with Ethereum and other blockchains.

The integration with Polygon will allow NFT creators to mint NFTs on the Polygon commit chain blockchain network; thereby avoiding large gas fees and saving on network congestion time, while fully benefiting from Ethereum’s network effects. While Polygon is similar to blockchains like Polkadot, Avalanche and Cosmos; it allows our infrastructure to be more open, powerful and secure than other solutions.

Planet IX là một dự án đích thực tập trung hoàn toàn vào Polygon. Giao thức Đa giác cơ bản là pix.foundation; hoạt động trên một mạng mới với các giao dịch tức thì và ít phí gas hơn. Planet IX cung cấp cho người dùng kiếm hàng nghìn phần trăm đặt cược; với các chiến lược lãi kép thông qua pix.foundation ?? Planet IX sẽ sử dụng giao thức tương tác của Polygon; để trao đổi tài sản với Ethereum và các blockchain khác.

Việc tích hợp với Polygon sẽ cho phép người tạo NFT đúc NFT trên mạng blockchain chuỗi cam kết Polygon. Do đó tránh được phí gas lớn và tiết kiệm thời gian tắc nghẽn mạng; đồng thời hưởng lợi đầy đủ từ các hiệu ứng mạng của Ethereum. Mặc dù Polygon tương tự như các blockchain như Polkadot, Avalanche và Cosmos. Nhưng nó cho phép cơ sở hạ tầng của chúng tôi mở; mạnh mẽ và an toàn hơn các giải pháp khác.

Phương pháp Tiếp cận Khởi động Công bằng

The Planet IX team put a lot of consideration into determining the most fair and equal distribution mechanisms. By allowing the first wave of players to claim whatever land they want; would immediately lead to the formation of a small group that controls all the most “desired” cities and regions.

For this reason, collecting PIX packs are distributed & generated through a random algorithm; in which packets containing PIX collection in specified areas, called drop zones.

When the packs are claimed, collectors can immediately start trading them the marketplace; buying and exchanging the PIX they need to develop more productive assets called territories. This is a disruptive game system, to introduce a play-to-earn experience to the NFT gaming space and bootstrap diverse; and healthy co-owning federations inside our ecosystem.

We believe this will improve community engagement in the long term as well. All users of Planet IX will eventually be motivated to create self-governing, virtual communities that develop and co-owns Territories. We call them Terra DAOs, or tDAOs [tiː-daʊəs] for short: “Terra” combined with “Decentralized Autonomous Organization”.

Nhóm Planet IX đã cân nhắc rất nhiều; để xác định các cơ chế phân phối công bằng và bình đẳng nhất. Bằng cách cho phép làn sóng người chơi đầu tiên yêu cầu bất cứ vùng đất nào họ muốn; sẽ ngay lập tức dẫn đến việc hình thành một nhóm nhỏ; kiểm soát tất cả các thành phố và khu vực “mong muốn” nhất.

Vì lý do này, việc thu thập các gói PIX được phân phối; và tạo ra thông qua một thuật toán ngẫu nhiên. Trong đó các gói chứa bộ sưu tập PIX trong các vùng cụ thể, được gọi là vùng thả.

Khi các gói được xác nhận quyền sở hữu. Những người thu gom có ​​thể bắt đầu giao dịch chúng ngay lập tức trên thị trường; mua và trao đổi PIX mà họ cần để phát triển các tài sản hiệu quả hơn; được gọi là lãnh thổ. Đây là một hệ thống trò chơi đột phá. Nhằm giới thiệu trải nghiệm chơi để kiếm tiền cho không gian chơi game NFT; và khởi động các liên đoàn đồng sở hữu đa dạng; và lành mạnh bên trong hệ sinh thái của chúng tôi.

Chúng tôi tin rằng điều này cũng sẽ cải thiện sự tham gia của cộng đồng trong dài hạn. Tất cả người dùng của Hành tinh IX cuối cùng sẽ được thúc đẩy; để tạo ra các cộng đồng ảo, tự quản, phát triển và đồng sở hữu các Lãnh thổ. Chúng tôi gọi chúng là Terra DAOs, hoặc tDAOs [tiː-daʊəs] viết tắt: “Terra” kết hợp với “Tổ chức tự trị phi tập trung”.

Dinh Phương/ Nguồn: https://gamebook.planetix.com/