Thời hạn công khai thông tin về việc cấp bằng trung cấp, CĐ

Đây là nội dung của Thông tư 24/2020/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.

Theo đó, quy định cụ thể về thời hạn công bố công khai thông tin về cấp bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trên trang thông tin điện tử như sau:

– Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cấp bằng, phải công bố công khai thông tin về cấp bằng trên trang thông tin điện tử của trường và hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến tại địa chỉ: http://vanbang.gdnn.gov.vn.

– Trường hợp bằng tốt nghiệp được chỉnh sửa, thu hồi, hủy bỏ thì phải được cập nhật trên trang thông tin điện tử.

Xem chi tiết nội dung tại Thông tư 24/2020/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.

Thảo Trần
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT