Sự chuyển đổi Web3 của Hành tinh IX

Khi chúng tôi ra mắt Planet IX, mục tiêu của chúng tôi là thu hút thêm nhiều người dùng bản địa không sử dụng tiền điện tử vào Web3 thông qua trò chơi của chúng tôi. 

Với ý nghĩ đó, trước tiên, chúng tôi cần bắt đầu với Web2; và dần dần chuyển đổi sang Web3 bằng cách giáo dục người dùng của chúng tôi trong suốt quá trình. Trong quá trình đó, chúng tôi đã phải đối mặt với các vấn đề với việc người chơi mất mật khẩu; cụm từ hạt giống hoặc ví của họ bị xâm phạm. 

Đó là một kinh nghiệm học tập cho nhóm của chúng tôi; và khi chúng tôi thúc đẩy về phía trước; chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp nội dung giáo dục; và thông tin để thể hiện sức mạnh của công nghệ blockchain; và tác động của nó đối với thế giới. Bước tiếp theo để trở thành một trò chơi Web3 hoàn chỉnh; là thay thế hệ thống đăng nhập tên người dùng; và mật khẩu truyền thống của chúng tôi bằng thông tin đăng nhập ví Web3.

Ảnh chụp nhanh tài khoản của bạn sẽ được thực hiện; vào lúc 12 giờ trưa UTC ngày 13 tháng 5. Ví được kết nối với tài khoản của bạn tại thời điểm ảnh chụp nhanh này; sẽ là địa chỉ ví mà tất cả PIX chưa trộn của bạn sẽ thuộc về. Chúng tôi sẽ trình bày chi tiết bên dưới; về các mục quan trọng cần lưu ý trong quá trình chuyển đổi này; để tránh việc người chơi của chúng tôi bị mất tài sản.

Web3

Như chúng ta đã biết, Web3 là một phiên bản mới của World Wide Web dựa trên công nghệ blockchain; kết hợp các khái niệm như phân quyền và kinh tế học dựa trên mã thông báo. Tất cả các giao dịch và hồ sơ đều hiển nhiên trên blockchain; và không có một quyền lực trung tâm nào có thể sửa đổi sổ cái phi tập trung. Do đó, sức mạnh của blockchain mang lại cho chúng ta sự an toàn; và thuận tiện để tự do mua/ bán/ giao dịch tài sản kỹ thuật số của mình.

Tên người dùng và mật khẩu đăng nhập Web2 truyền thống đã trở nên lỗi thời; và chúng ta nên lưu ý rằng ví Web3 cung cấp bảo mật cao hơn; miễn là người dùng thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ ví Web3 của họ. Cách đơn giản nhất để bảo vệ ví Web3 của bạn; là không tương tác với bất kỳ liên kết nào mà bạn không quen thuộc; và không chia sẻ cụm từ hạt giống Web3 của bạn với bất kỳ ai.

Sự chuyển đổi

Sau khi ảnh chụp nhanh được đề cập ở trên được chụp; chúng tôi sẽ cần khoảng 2 tuần để thực hiện các thay đổi; và thực hiện chuyển đổi sang đăng nhập web3. Nếu bạn đã đúc PIX của mình trong ví web3 mà bạn không thể truy cập được nữa; thì PIX đã biến mất. Hành tinh IX không thể chuyển những NFT bị mất này; – thứ thể hiện sự phân quyền ở cốt lõi của nó. 

Web3 cho phép người dùng thực sự sở hữu tài sản kỹ thuật số của họ; cho phép người dùng tự do kiểm soát cách sử dụng tài sản; nhưng điều đó cũng có nghĩa là tài sản đó không thể khôi phục được; nếu người dùng mất quyền truy cập vào ví của họ.

Một số điều quan trọng cần lưu ý sau khi chuyển đổi:

  • Tất cả các vé xổ số của bạn sẽ có thể nhận được trên chuỗi. Dự kiến: tháng 6
  • Tất cả các máy bay không người lái của bạn sẽ có thể được yêu cầu trên chuỗi. Dự kiến: Tháng 5 / Tháng 6
  • Tất cả chất thải của bạn sẽ được đổi thành mã thông báo chất thải mới; (sẽ có thêm thông tin)
  • Tất cả số pEUR còn lại của bạn sẽ phải được chi tiêu trước ngày 13 tháng 7. Sau ngày này, pEUR sẽ không còn khả dụng để sử dụng. Một gói thả với pEUR sẽ hoạt động 24/7 cho đến ngày này.

Nếu bạn có tài khoản mà không có bất kỳ tài sản nào (pEUR, vé xổ số, Drone hoặc PIX); và bạn chưa kết nối tài khoản của mình với ví web3; thì tài khoản của bạn sẽ bị xóa vào ngày 28 tháng 5.

Nếu bạn đang sử dụng cùng một ví Web3 cho nhiều tài khoản Planet IX; chúng sẽ được hợp nhất thành 1 tài khoản sau ngày 27 tháng 5. Nếu bạn muốn phân chia PIX giữa nhiều tài khoản; thì bạn sẽ cần tạo tài khoản mới trong MetaMask của mình; và chỉ định từng tài khoản cho một ví Web3 riêng biệt trước ngày 13 tháng 5.

Ghi chú kết thúc

Đây là một hoạt động đòi hỏi sự khắt khe từ đội ngũ; nhưng chúng tôi cảm thấy rằng nó là cần thiết để trở thành một dự án game Web3 hàng đầu. Tuy nhiên, bài tập này sẽ là một cơ hội tốt để xây dựng cộng đồng của chúng tôi; bằng cách khuyến khích các đồng nghiệp AoC bất hòa của chúng tôi giúp đỡ nhau; với bất kỳ câu hỏi nào trong quá trình chuyển đổi. 

Thông báo này cũng sẽ được dịch sang 12 ngôn ngữ và có sẵn trước ngày chuyển đổi; và do đó chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ người chơi nào; không thể tuân theo các thời hạn này. Chúng ta còn một chặng đường dài phía trước; và thời điểm để chuyển đổi sang 100% Web3 chưa bao giờ tốt hơn. 

Tầm nhìn và mục tiêu cuối cùng của chúng tôi vẫn không đổi; – Planet IX sẽ trở thành trò chơi Web3 lớn nhất và phức tạp nhất. Chúng tôi mời bạn tham gia hành trình và chúng tôi hy vọng rằng; bạn cũng hào hứng như chúng tôi để thực hiện bước tiếp theo này.

Team Planet IX

Nguyên bản Tiếng Anh

Planet IX Web3 Transition

Dear Agents of Change,

When we launched Planet IX, our goal was to onboard more non-crypto native users into Web3 through our game. With that in mind, we first needed to start in Web2 and gradually transition into Web3 by educating our users along the way. Along the way, we have faced issues with players losing their passwords, seed phrases, or having their wallets compromised.

It has been a learning experience for our team, and as we push forward we will continue to provide educational and informative content to display the power of blockchain technology and its impact on the world. The next step in becoming a fully Web3 game is replacing our traditional username and password login system with a Web3 wallet login.

The snapshot of your account will be taken at 12:00 pm UTC on the 13th of May. The wallet connected to your account at the time of this snapshot will be the wallet address all of your unminted PIX will belong to. We will detail below on important items to note during this transition as to prevent our players from losing their assets.

Web3

As we know, Web3 is a new iteration of the World Wide Web based on blockchain technology, which incorporates concepts such as decentralization and token-based economics. All transactions and records are evident on the blockchain and there is no one central power that can modify the decentralized ledger. Therefore, the power of the blockchain offers us security and convenience to freely buy/sell/trade our digital assets.

The traditional Web2 username and password login has become antiquated, and we should note that Web3 wallets offer more security as long as users take the necessary precautions to protect their Web3 wallets. The simplest way to safeguard your Web3 wallet is to not interact with any links that you are not familiar with and do not share your Web3 seed phrase with anyone.

The Transition

After the snapshot mentioned above has been taken, we will need approximately 2 weeks in order to implement the changes and make the transition to a web3 login. If you have minted your PIX in a web3 wallet that you are no longer able to access, then the PIX is gone. It is impossible for Planet IX to transfer these lost NFTs — which showcases decentralization at its core. Web3 enables users to truly own their digital assets which gives the user free reign on how the assets are used but it also means the assets are not recoverable if the user loses access to their wallet.

Some important things to note post-transition:

  • All of your raffle tickets will be claimable on-chain. Estimated: June
  • All of your drones will be claimable on-chain. Estimated: May/June
  • All of your waste will be exchanged into a new waste token (more info to come)
  • All of your remaining pEUR will have to be spent by 13th of July. After this date pEUR will no longer be available to use. A pack drop with pEUR will be live 24/7 until this date.

If you have an account without any assets (pEUR, raffle tickets, Drones or PIX) and you haven’t connected your account to a web3 wallet then you account will be deleted on 28th of May.

If you are using the same Web3 wallet for multiple Planet IX accounts these will be merged into 1 account after the 27th of May. If you wish to divide PIX between several accounts then you will need to create new accounts in your MetaMask and assign each account to a separate Web3 wallet before 13th of May.

Closing Note

This is a demanding operation from the team but we feel that it is necessary to become a leading Web3 gaming project. However, this exercise will be a good opportunity to build our community by encouraging our fellow AoC’s in discord to help one another with any questions during the transition.

This message will also be translated into 12 languages and available in advance of the transition date, and therefore we will not take responsibility for any players unable to follow these deadlines. We have a long way to go and the timing to transition to 100% Web3 has never been better.

Our vision and end goal remains the same — Planet IX will become the biggest and most sophisticated Web3 game. We invite you on the journey and we hope that you are just as excited as we are to take this next step.

Onwards,

Team Planet IX