Những biểu hiện về phẩm chất năng lực ghi trong giáo án

PHẨM CHẤT CẦN ĐẠT TRONG TIẾNG VIỆT BÀI MỚI (ÂM, VẦN)

1) Kiến thức, kĩ năng cần đạt:

……….

2) Phẩm chất, năng lực:

2.1. Phẩm chất:

+ Sau bài học, học sinh hình thành và phát tiển một số biểu hiện về phẩm chất yêu gia đình, làng xóm, yêu môn học Tiếng Việt.

+ Học sinh có biểu hiện biết chia sẻ, giúp đỡ bạn trong trao đổi hoạt động học tập.

+ Chăm chỉ luyện đọc và viết những yêu cầu trong bài học, biết vượt khó học tốt.

2.2. Năng lực.

– Hình thành và phát triển năng lực tự học, tự tập đọc, tập viết theo yêu cầu của giáo viên.

– Hình thành và phát triển năng lực hợp tác với bạn để đọc trơn, đọc tiếng. đọc đoạn,…

– Hình thành và phát triển một số biểu hiện về năng lực sáng tạo trong nhận biết từ ứng dụng

– Hình thành và phát triển một số biểu hiện về năng lực ngôn ngữ (đọc, viết theo yêu cầu bài học)

NĂNG LỰC CẦN ĐẠT TRONG TIẾT TIẾNG VIỆT BÀI KỂ CHUYỆN

1) Kiến thức, kĩ năng cần đạt:

……….

2) Phẩm chất, năng lực:

2.1. Phẩm chất:

+ Sau bài học học sinh biết yêu quê hương, gia đình, làng xóm, yêu môn học Tiếng Việt.

+ Chăm chỉ rèn luyện đọc từ, câu và đoạn. Biết vượt khó học tốt, biết lắng nghe giáo viên kể chuyện.

+ Trung thực trong giao tiếp với bạn bè.

2.2. Năng lực.

– Phát triển một số biểu hiện về năng lực tập đọc, tập viết các từ ngữ theo yêu cầu của giáo viên.

– Phát triển một số biểu hiện về năng lực kể chuyện theo tranh

– Phát triển năng lực ngôn ngữ (đọc, viết và kể chuyện theo yêu cầu bài học)

Dinh Phương (sưu tầm)/ Nguồn: https://kinhnghiemdayhoc.net/