BÀI TẬP – KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CÁ NHÂN – MODUN 2

  1. Những việc nào bạn làm tốt để hỗ trợ học sinh phát triển năng lực và phẩm chất chung?

– Sử dụng các cơ hội tự phát và có kế hoạch đề thúc đẩy sự phát triển của các phẩm chất.

– Khuyến khích học sinh tự đánh giá phẩm chất của mình.

– Phát huy năng lực chung ở mọi lớp.

– Khuyến khích học sinh phát triên các mục tiêu học tập cá nhân.

2. Bạn tự tin áp dụng phương pháp hoặc kỹ thuật PTNL nào trong việc giảng dạy của mình?

– Các phương pháp và kỹ thuật thúc đây năng lực Tự chủ & Tự học.

– Các phương pháp và kỹ thuật thúc đẩy năng lực Giao tiếp & Hợp tác

– Các phương pháp và kỹ thuật giang dạy thúc đây năng lực Giải quyết vần đề và sáng tạo

3. Liên quan đến các phương pháp tiếp cận kiến tạo và PTNL để học tập và giảng dạy: Bạn muốn tìm hiểu thêm về điều gì?

Các lý thuyết, kỹ thuật kiến tạo và ứng dụng trong CTGDPT 2018. Bạn sẽ thực hiện một thay đổi nào đối với việc giảng dạy của mình vào tuần tới đề tăng cường sự tham gia tích cực của học sinh vào việc học?

4. Bạn sẽ thực hiện một thay đổi nào đối với việc giảng dạy của mình vào tuần tới để tăng cường sự tham gia tích cực của học sinh vào việc học?

Vận dụng một số kỹ thuật đã tìm hiểu để ứng dụng vào việc giảng dạy của mình một cách hiệu quả.

5. Làm thế nào để bạn biết là thay đổi này thành công?

Đánh giá kết quả phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh qua các tiết dạy.

Dinh Phương (sưu tầm)/ Nguồn: https://hoatieu.vn/