PLANET IX ra mắt trên toàn thế giới vào ngày 22 tháng 11

Before PLANET IX launches worldwide on November 22nd, all players need to make sure that they have downloaded MetaMask and connected it to their PLANET IX accounts!

MetaMask is a player wallet that can store Ethereum ERC20 crypto tokens such as IX Tokens. It is essential that you have a place to store your PLANET IX Tokens so that you can start operating when the market is open.

MetaMask is fast, simple, and most importantly, secure. Every PLANET IX player should use MetaMask to keep their assets safe, but it is also necessary to play PLANET IX, including participating in AirDrops and trading in the game.

MetaMask install:

Dịch sang tiếng Việt.

Trước khi PLANET IX ra mắt trên toàn thế giới vào ngày 22 tháng 11, tất cả người chơi cần đảm bảo rằng họ đã tải xuống MetaMask và kết nối nó với tài khoản PLANET IX của họ!

MetaMask là một ví người chơi có thể lưu trữ các thông báo; mã hóa Ethereum ERC20 chẳng hạn như IX Token. Điều cần thiết là bạn phải có một nơi để lưu trữ Mã thông báo PLANET IX của mình; để bạn có thể bắt đầu hoạt động khi thị trường mở cửa.

MetaMask nhanh chóng, đơn giản và quan trọng nhất là an toàn. Mọi người chơi PLANET IX nên sử dụng MetaMask để giữ an toàn cho tài sản của họ. Nhưng cũng cần thiết để chơi PLANET IX; bao gồm cả việc tham gia AirDrops và giao dịch trong trò chơi.

MetaMask cài đặt:

Everyone will need MetaMask to be able to play PLANET IX. Make sure you don’t miss out, install MetaMask and connect it to your PLANET IX account today!

You can also interact with other Web3 wallets like WalletConnect, but we recommend using MetaMask for the best experience.

Dịch sang Tiếng Việt

Tất cả mọi người sẽ cần MetaMask để có thể chơi PLANET IX. Hãy chắc chắn rằng bạn không bỏ lỡ. Hãy cài đặt MetaMask và kết nối nó với tài khoản PLANET IX ra mắt của bạn ngay hôm nay!

Bạn cũng có thể tương tác với các ví Web3 khác như WalletConnect. Nhưng chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng MetaMask để có trải nghiệm tốt nhất.

Install MetaMask ngay bây giờ

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Trong trường hợp có sự khác biệt giữa tiếng Anh và thông tin phiên bản này, bản tiếng Anh sẽ có quyền ưu tiên.

Dinh Phương/ Theo CROWD 1