LUYỆN MẮT QUAN SÁT TINH VI

Chỗ nào là chỗ khác nhau trên 2 gương mặt giữa 2 hình?

Nào!

Hãy quan sát thật kỹ nào!

Đáp án >>

Theo CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CÔNG TY GAIA

Ngọc Sơn (biên tập)