Đáp án – Hoạt động nào không giúp giảm nhẹ Biến đổi khí hậu?

Đáp án – Hoạt động nào không giúp giảm nhẹ Biến đổi khí hậu? đã giúp chúng ta có thêm hiểu biết về việc làm giảm nhẹ biến đổi khí hậu.

Câu 3: Trong các loại bóng đèn sau, bóng đèn nào tiêu thụ năng lượng hiệu quả nhất?

A. Bóng đèn sợi đốt

B. Bóng đèn huỳnh quang

C. Bóng đèn bán dẫn (đèn LED)

D. Bóng đèn cao áp

Đáp án >>