Đáp án – Bài toán tưởng dễ nhưng nhiều người chào thua

Đáp án: Kết quả bằng 38.

Giải thích: Mới nhìn qua, nhiều người chơi tưởng rằng trong bài toán trên chỉ có 3 yếu tố: hình lục giác, nải chuối và đồng hồ. Tuy nhiên, nếu để ý kĩ, bạn sẽ thấy có nhiều hơn 3 sự vật trên cùng tham gia trong phép tính.

Cụ thể, đồng hồ trong phép tính thứ 3 chỉ 3 giờ, nhưng chiếc đồng hồ trong phép tính thứ 4 lại chỉ 2 giờ. Nải chuối ở phép tính thứ 2 và thứ 3 có 4 quả chuối, nhưng nải chuối trong phép tính thứ 4 lại chỉ có 3 quả chuối. Hình lục giác trong phép tính thứ 1 và thứ 2 có tổng cộng 15 đoạn thẳng, nhưng trong phép tính thứ 4 lại chỉ có 11 đoạn thẳng.

Ở phép tính 1 có 3 hình lục giác giống nhau. Tổng 3 hình bằng 45 nên mỗi hình có giá trị bằng 15. Ba hình này được tạo bởi 15 đoạn thẳng, do vậy mỗi đoạn thẳng tương ứng có giá trị bằng 1.

Tiếp đến, ở phép tính thứ 2: Chuối + chuối + , vậy 2 chuố và mỗi nải chuối bằng 4. Một nải chuối 4 quả có giá trị bằng 4, vậy mỗi quả chuối có giá trị bằng 1.

Ở phép tính thứ 3: 4 + đồng hồ + đồng hồ = 10, vậy đồng hồ bằng 3. Đồng hồ 3 giờ bằng 3 vậy mỗi giờ có giá trị bằng 1.

Giờ đến phép tính cuối cùng. Đồng hồ 2 giờ = 2. Nải chuối 3 quả bằng 3. Hình lục giác có 11 đoạn thẳng.

Vậy, ta có: 2 + 3 + (3 x 11) = 38

Quay lại