BÀI KIỂM TRA TOÁN LỚP 3 CUỐI NĂM HỌC:  2021 –  2022

KỸ NĂNG CẦN BIẾT giới thiệu đến quý thầy cô Bộ đề Kiểm tra cuối năm Toán có Ma trận đề. Mời quý thầy cô và các bậc phụ huynh tham khảo!

Ma trận đề

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1. (1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

a. Số liền trước của số 19890 là:

A.  19891                  B.  19890                C.  18900              D.  19889

b.  .  Số  lớn nhất trong các số  25 987; 10 876;  99 876;  54 287 là:

A. 10 876                 B.   25 987                 C.  99 876                   D. 54 287

Câu 2: (1 điểm) Chủ nhật đầu tháng là ngày mùng 5, chủ nhật tiếp theo trong  tháng là ngày mấy?

A. 12                     B. 25                                C. 24                         D. 30

Câu 3: (1 điểm) .  Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 25 dam + 17 dam = 420m                          c) 999 g + 1kg  = 1000  kg

b) 4m 5cm > 450 cm                                        d) 12dm 5cm = 125cm

Câu 4: (1 điểm)  Trong hình vẽ bên:

 A. C là trung điểm của đoạn AD           

 B. C là trung điểm của đoạn AN

 C. C là trung điểm của đoạn AM

D. C là trung điểm của AB

Câu 5: (1 điểm) Đường kính của một hình tròn là 60 cm thì bán kính của hình tròn đó là:

       A. 30cm                          B. 120 cm                   C. 20 cm                     D. 240 cm

Câu 6: (1 điểm)  Đặt tính rồi tính:

        a. 45 367 + 6123         b. 98 746 -12 253    c. 57 897 : 7             d) 1984 x  3

          …………….              …………….          ……………           ……………..

          …………….              …………….          ……………           ……………..

          …………….              …………….          ……………           ……………..     

Câu 7: (1 điểm)  Tìm x

          a)    1999 + x = 2005                                    …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. ……………………………………………………………..b)  x  :  4  =  4117  + 183 ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… …………………………………………………………………

Câu 8: (1,5 điểm) Có 7 thùng dầu như nhau đựng tất cả 63 lít dầu. Hỏi có 774 lít dầu thì cần bao nhiêu thùng như thế để chứa hết ?                                                

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 9:(1,5điểm)

a. Tính hiệu của số tự nhiên nhỏ nhất có hai chữ số với số tự nhiên lớn nhất có một chữ số?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….    

b. Tìm y, biết:   y  x   5   +  y   x   2  + y   =  720

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM

Câu                                             Đáp án  Điểm
Câu 1a) D.                       
b)   C.
Mỗi ‎ đúng được 0,5điểm  
Câu 2A.1điểm
Câu 3a, Đ                   b, S                c, S               d, ĐMỗi ‎ đúng được 0,25điểm  
Câu 4A.1điểm
Câu  5A1điểm
Câu 6a. 51490        b.  86493    c.   8271        d. 5952Mỗi ‎ đúng được 0,25điểm  
Câu 7Tìm y a. 1999 + x = 2005                    b. x  :  4  =  4117  + 183                     
x = 2005 – 1999               x : 4 = 4300             
x = 6                                     x = 4300 x 4                                                              x = 17200
Mỗi ‎ đúng được 0,5điểm
Câu 8Bài giải
Mỗi thùng đựng số l dầu là:
63 : 7 = 9 (l dầu)
774l dầu đựng số thùng là:
774 : 9 = 86 (thùng)
Đáp số: 86  thùng
1,5 điểm
Câu 9a.   Hiệu của số tự nhiên nhỏ nhất có hai chữ số với số tự nhiên lớn nhất có một chữ số?        99 – 9 = 90
b. Tìm y, biết:              y  x   5   +  y   x   2  + y   =  720            
y x ( 5 + 2 + 1)                = 720            
y  x  8                              = 720            
y                                      = 720 : 8            
y                                      = 90  
0,5 điểm     1 điểm