10 ĐIỀU TỰ NHẮC CHÍNH MÌNH TRONG NĂM 2021

Ảnh minh họa: Internet

1. Hạnh phúc là để cảm nhận, không phải để ba hoa.

2. Công danh là để cống hiến, không phải để kiêu mạn.

3. Vật chất là để sử dụng, không phải để khoe khoang

4. Tiền bạc là để chi tiêu, không phải để so lường.

5. Cuộc sống là để trải nghiệm, không phải để toan tính.

6. Tình cảm là để chia sẻ, không phải để lợi dụng.

7. Cha mẹ là để hiếu thuận, không phải để đòi hỏi.

8. Bạn bè là để sớt chia, không phải để lấn lướt.

9. Niềm tin là để chắc chắn, không phải để lường gạt.

10. Người thân là để chăm sóc, không phải để tổn thương.

Dinh Phương (Sưu tầm)