06 ĐỒNG CHÍ BỘ CÔNG AN TRÚNG CỬ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2020-2025!

Chúc mừng 06  đồng chí lãnh đạo Bộ Công an trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025!

1. Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

2. Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

3. Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an.

4. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an.

5. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an.

6. Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an.

Theo CAND