Trong tháng 12/2020, cán bộ, công chức, viên chức phải làm ngay 03 việc sau

1. Cán bộ, công chức, viên chức phải kê khai Phiếu bổ sung lý lịch vào tháng 12

Theo quy định tại Công văn 4547/LĐTBXH-TCCB năm 2020, tháng 12 hằng năm, công chức, viên chức và người lao động phải kê khai Phiếu bổ sung lý lịch những thông tin phát sinh hoặc thay đổi có liên quan đến bản thân, quan hệ gia đình và xã hội trong năm. 

Theo đó, công chức, viên chức và người lao động nộp cho bộ phận tổ chức cán bộ của đơn vị để bổ sung vào hồ sơ gốc bản sao đã được chứng thực trong thời gian 03 tháng tính đến thời điểm bổ sung: Các văn bằng, chứng chỉ, tài liệu phát sinh thuộc thành phần hồ sơ theo quy định (nếu có). Về phiếu bổ sung lý lịch, công chức, viên chức và người lao động tải tại file đính kèm phía dưới đây:

Như vậy, tháng 12 năm nay, cán bộ, công chức, viên chức phải kê khai Phiếu bổ sung lý lịch những thông tin phát sinh hoặc thay đổi có liên quan đến bản thân, quan hệ gia đình và xã hội trong năm 2020 theo mẫu như trên. Trường hợp có các thông tin phát sinh nhưng công chức, viên chức và người lao động không kê khai hoặc có kê khai nhưng không đầy đủ, không chính xác hoặc kê khai không trung thực thì công chức, viên chức và người lao động phải chịu trách nhiệm cá nhân trước cơ quan quản lý, sử dụng công chức, viên chức và người lao động và trước pháp luật.

2. Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng trước ngày 15/12

Cụ thể, tại Điều 20 Nghị định 90/2020/NĐ-CP quy định việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức được thực hiện theo từng năm công tác. Theo đó, thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đặc biệt, đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức. Mẫu Phiếu phân loại và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức cuối năm 2020 bao gồm::

Như vậy, trước ngày 15/12/2020  các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức phải hoàn thành đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức là căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá và xếp loại chất lượng đảng viên và thực hiện các chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

3. Cán bộ, công chức, viên chức kê khai tài sản, thu nhập hằng năm

Căn cứ tại khoản 3 Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 quy định kê khai hằng năm được thực hiện đối với những trường hợp sau đây:

  • Người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12;
  • Người không thuộc quy định nêu trên làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác theo quy định của Chính phủ. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12.

Theo đó, để hướng dẫn về việc kê khai tài sản, thu nhập hằng năm, tại Điều 10 Nghị định 130/2020/NĐ-CP (có hệu lực từ ngày từ ngày 20/12/2020) quy định người làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập bao gồm:

  • Các ngạch công chức và chức danh sau đây: Chấp hành viên; Điều tra viên; Kế toán viên; Kiểm lâm viên; Kiểm sát viên; Kiểm soát viên ngân hàng; Kiểm soát viên thị trường; Kiểm toán viên; Kiểm tra viên của Đảng; Kiểm tra viên hải quan; Kiểm tra viên thuế; Thanh tra viên; Thẩm phán;
  • Những người giữ chức vục lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác trong một số lĩnh vực được xác định trong danh mục tại Phụ lục III;
  • Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, trước ngày 31/12/2020, cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đối tượng nêu trên buộc phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm.

Ty Na/ Nguồn: http://thukyluat.vn/