Thời gian tổ chức kiểm tra trình độ kỹ năng nghề của QNCN

Ảnh minh họa: Internet

Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định 275/QĐ-BQP quy định nội dung, phương pháp tổ chức đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn kỹ thuật đối với quân nhân chuyên nghiệp và nhân viên kỹ thuật trong quân đội.

Theo đó, đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn kỹ thuật là việc đánh giá kết quả kiểm tra lý thuyết và thực hành (sau đây viết gọn là kiểm tra trình độ kỹ năng nghề).

Thời hạn kiểm tra trình độ kỹ năng nghề được tổ chức định kỳ đối với quân nhân chuyên nghiệp và viên chức quốc phòng như sau:

– Quân nhân chuyên nghiệp cấp bậc quân hàm Thiếu úy là 02 (hai) năm; cấp bậc quân hàm Trung úy trở lên là 03 (ba) năm;

– Viên chức quốc phòng: Trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp, sơ cấp là 02 (hai) năm; trình độ chuyên môn kỹ thuật cao cấp là 03 (ba) năm.

Thời điểm tổ chức kiểm tra trong Quý II và hoàn thành trước ngày 30/6 hằng năm.

Quyết định 275/QĐ-BQP có hiệu lực thi hành từ ngày 27/01/2021.

Tú Anh
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT