Quy định về xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

Ngày 11/6/2021, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và quy định về xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Theo đó, công chức được bổ nhiệm vào các ngạch công chức chuyên ngành văn thư được áp dụng Bảng 2 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP như sau:

– Ngạch Văn thư viên chính (mã số 02.006) áp dụng bảng lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1); từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;

– Ngạch Văn thư viên (mã số 02.007) áp dụng bảng lương công chức loại A1; từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

– Ngạch Văn thư viên trung cấp (mã số 02.008) áp dụng bảng lương công chức loại B; từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Lưu ý: Trường hợp công chức có trình độ cao đẳng trở lên được tuyển dụng vào vị trí việc làm có yêu cầu ngạch công chức tương ứng là ngạch văn thư viên trung cấp thì:

Được xếp lương vào bậc 2 của ngạch văn thư viên trung cấp (hệ số lương 2,06);

(Hiện hành, theo Thông tư 10/2019, trường hợp này áp dụng bảng lương của công chức loại B; (tức áp dụng hệ số lương 1,86)).

Ngoài ra, trong trường hợp này, nếu có thời gian tập sự thì trong thời gian tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch văn thư viên trung cấp.

Thông tư 2/2021/TT-BNV có hiệu lực ngày 01/8/2021 và thay thế Thông tư 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014, Thông tư 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014, Thông tư 10/2019/TT-BNV ngày 02/8/2019. Đây chính là Quy định về xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành văn thư mới nhất năm 2021.

Văn Ngọc
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT