Thành ngữ, tục ngữ hay bắt đầu từ chữ O, P, Q, R, S

Thành ngữ, tục ngữ là những câu nói ngắn gọn, súc tích, có vần, có điệu, dễ nhớ, trong đó chứa đựng những bài học sâu sắc về con người và xã hội, càng đọc càng thấm thía!

Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, thành ngữ, tục ngữ là một phần quan trọng tạo nên những giá trị to lớn. Từ thực tiễn cuộc sống, trong quá trình sinh hoạt, sản xuất, trải qua những chặng đường phát triển, có cả mất mát, hy sinh, đấu tranh giành độc lập,… kết hợp những vay mượn từ nước ngoài mà ông cha ta đã viết nên những câu tục ngữ sâu sắc, khắc họa chân thực một bức tranh sống động về cuộc sống, con người, xã hội Việt Nam. 

Ôm rơm rặm bụng.

Ôn cố tri tân.

Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài.

Ở chọn nơi, chơi chọn bạn.

Ở hiền gặp lành.

Ở trong chăn mới biết chăn có rận.

Thành ngữ, tục ngữ hay bắt đầu từ chữ P

Phá cây thì dễ, phá chồi chẳng dễ đâu.

Phận đàn em ăn thèm vác nặng.

Phép vua thua lệ làng.

Phú quý sinh lễ nghĩa.

Thành ngữ, tục ngữ hay bắt đầu từ chữ Q

Qua đò khinh sóng.

Qua giêng hết năm, qua rằm hết tháng.

Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa.

Quan nhất thời, dân vạn đại.

Quan thấy kiện như kiến thấy mỡ.

Quan thời xa, bản nha thời gần.

Quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy.

Quen mặt đắt hàng.

Quen mui thấy mùi ăn mãi.

Quen tay hay làm.

Quen sợ dạ, lạ sợ áo quần..

Quỷ tha ma bắt.

Thành ngữ, tục ngữ hay bắt đầu từ chữ R

Rán sành ra mỡ.

Ráng mỡ gà thì gió, ráng mỡ chó thì mưa.

Rau muống tháng chín, nàng dâu nhịn cho mẹ chồng ăn.

Rau nào sâu ấy.

Rắn già rắn lột, người già người chột.

Râu ông nọ cắm cằm bà kia.

Rế rách đỡ nóng tay.

Rộng miệng cả tiếng.

Ruộng bề bề không bằng nghề trong tay.

Ruộng cao trồng màu, ruộng sâu cấy chiêm.

Ruộng giữa đồng, chồng giữa làng.

Ruộng sâu, trâu nái không bằng con gái đầu lòng.

Rút dây động rừng.

Rượu cổ be, chè đầy ấm.

Rượu vào, lời ra.

Thành ngữ, tục ngữ hay bắt đầu từ chữ S

Sai con toán, bán con trâu.

Sáng bể chớ mừng, tối rừng chớ lo.

Sáng mưa, trưa tạnh.

Sanh không thủng cá đi đằng nào.

Sảy cha còn chú, sảy mẹ ấp vú dì.

Sẩy đàn tan nghé.

Sinh được một con, mất một hòn máu.

Sóng cả chớ ngã tay chèo.

Sống cậy nhà, già cậy mồ.

Sông có khúc, người có lúc.

Sống dầu đèn, chết kèn trống.

Sống lâu biết nhiều sự lạ.

Sống lâu lên lão làng.

Sông lở cát bồi.

Sống quê cha, ma quê chồng.

Sợ người ở phải, hãi người cho ăn.

Sớm rửa cưa, trưa mài đục.

Sơn ăn từng mặt, ma bắt từng người.

Xem tiếp Thành ngữ, tục ngữ hay bắt đầu từ chữ T