Quy định về luân chuyển cán bộ công chức năm 2023

Bạn đọc hỏi: Thời gian luân chuyển cán bộ, công chức năm 2023 được quy định ra sao?

Công ty Luật TNHH YouMe cho biết, quy định về luân chuyển cán bộ công chức như sau:

Luân chuyển cán bộ làm việc cử có thời hạn; cán bộ trẻ, có năng lực, triển vọng, trong quy hoạch từ Trung ương về địa phương, từ cấp trên xuống cấp dưới và giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị nhằm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách cán bộ và làm cơ sở lựa chọn bố trí sử dụng cán bộ;

Luân chuyển công chức căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển trong hệ thống các cơ quan của đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị xã hội.

Căn cứ theo quy định tại Điều 56 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP có quy định về tiêu chuẩn và điều kiện luân chuyển cán bộ công chức lãnh đạo, quản lý cụ thể:

Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng phẩm chất đạo đức tốt; Trong quy hoạch có năng lực và triển vọng phát triển luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện cụ thể của chức vụ luân chuyển đến.

Còn thời gian công tác ít nhất hai nhiệm kỳ (10 năm) tính từ thời điểm đi luân chuyển.

Riêng công chức lãnh đạo, quản lý nên chuyển để thực hiện quy định không được bố trí người địa phương và để thực hiện quy định không được giữ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị thì phải có đủ thời gian công tác ít nhất một nhiệm kỳ.

Có đủ sức khỏe để công tác.

Theo Báo Lao Động

KỸ NĂNG CẦN BIẾT – NỘI DUNG KHÔNG THỂ BỎ QUA