PHẨM CHẤT DŨNG CẢM ĐÁNG QUÝ CỦA CON NGƯỜI

Dũng cảm là một đức tính cần rèn luyện và trau dồi của con người. Lòng dũng cảm mang đến nhiều ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta.

Phẩm chất Can đảm

Courage is being brave and heroic. Courage is about doing the right thing even when it isn’t easy. There are many ways to show courage.

There was one boy in Karl’s class that picked on people when teachers weren’t around. Sometimes it was at the bus stop or in the hall. One day, Karl had heard too much. Karl asked him to stop. No one had ever said that to the boy before. The boy was embarrassed and stopped picking on people. Karl showed courage when he asked the boy to stop.

Kelly’s friend took things from other kids. Sometimes it was just little stuff, but it started to get worse! Kelly decided to give her friend a choice: she had to stop stealing, or stop being her friend. Her friend didn’t like it at first, but she chose friendship in the end. Kelly showed courage when she talked to her friend about stealing.

How do you show courage?

Phần tiếng Việt được dịch từ Google!

Can đảm là dũng cảm và anh hùng. Can đảm là làm điều đúng ngay cả khi điều đó không dễ dàng. Có nhiều cách để thể hiện lòng dũng cảm.

Có một cậu bé trong lớp của Karl hay bắt nạt người khác khi giáo viên không có mặt. Đôi khi đó là ở trạm xe buýt hoặc trong hội trường. Một ngày nọ, Karl đã nghe quá nhiều. Karl yêu cầu anh ta dừng lại. Chưa ai từng nói điều đó với cậu bé trước đây. Cậu bé xấu hổ và ngừng bắt nạt mọi người. Karl tỏ ra can đảm khi yêu cầu cậu bé dừng lại.

Bạn của Kelly lấy đồ của những đứa trẻ khác. Đôi khi nó chỉ là những thứ nhỏ nhặt, nhưng nó bắt đầu trở nên tồi tệ hơn! Kelly quyết định cho bạn mình lựa chọn: cô ấy phải ngừng ăn cắp hoặc ngừng làm bạn với cô ấy. Bạn của cô ấy lúc đầu không thích nhưng cuối cùng cô ấy đã chọn tình bạn. Kelly tỏ ra can đảm khi nói chuyện với bạn mình về việc ăn trộm.

Làm thế nào để bạn thể hiện lòng dũng cảm?

Vậy HỢP TÁC là phẩm chất như thế nào? Hãy clik vào đường link để xem bài viết tiếng Anh.

Dinh Phương (tổng hợp)