Năm học 2023-2024, giáo viên kiêm nhiệm các nhiệm vụ được giảm số tiết ra sao?

Căn cứ định mức số người làm việc quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT, thủ trưởng đơn vị tính số giờ làm thêm cho các kiêm nhiệm văn thư, y tế, thủ quỹ,…

Theo Văn bản hợp nhất 03/2017/VBHN-BGDĐT ban hành Thông tư quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, giáo viên tiểu học làm việc 23 tiết/tuần, giáo viên trung học cơ sở 19 tiết/tuần, giáo viên trung học phổ thông 17 tiết/tuần.

Khi thực hiện các nhiệm vụ khác thì được giảm định mức tiết dạy hoặc được khoán trả thêm kinh phí theo quy chế chi tiêu nội bộ đối với những công việc có trong danh mục việc làm theo Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT quy định danh mục vị trí việc làm.

Xin được cung cấp tổng thể quy định về giảm định mức tiết dạy do kiêm nhiệm các nhiệm vụ, công việc tại các trường phổ thông công lập.

Quy định về chế độ giảm định mức tiết dạy của giáo viên phổ thông hiện hành

Theo Điều 8,9,10 của Văn bản hợp nhất 03/2017/VBHN-BGDĐT về chế độ làm việc quy định giảm định mức như sau:

Tại Điều 8. Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn

1. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được giảm 3 tiết/tuần, ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần.

2. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông dân tộc nội trú cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường chuyên, trường bán trú được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật được giảm 3 tiết/tuần.

2a. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường dự bị đại học được giảm 3 tiết/tuần.

3. Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn được giảm 3 tiết/môn/tuần.

4. Giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện (nếu các công tác này chưa có cán bộ chuyên trách) được tính giảm từ 2 – 3 tiết/tuần tùy khối lượng công việc và do hiệu trưởng quyết định.

5. Tổ trưởng bộ môn được giảm 3 tiết/tuần.

5a. Tổ phó chuyên môn được giảm 1 tiết/tuần.

Còn tại Điều 9. Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể và các tổ chức khác trong nhà trường

1. Giáo viên kiêm bí thư đảng bộ, bí thư chi bộ (nơi không thành lập đảng bộ) trường hạng I được giảm 4 tiết/tuần, các trường hạng khác được giảm 3 tiết/tuần.

1a. Giáo viên kiêm nhiệm công tác công đoàn thực hiện giảm định mức tiết dạy theo quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

(Giáo viên trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên biệt, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh

a) Giáo viên làm chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách trường tiểu học, trường chuyên biệt cấp tiểu học được giảm 04 giờ dạy trong một tuần (quy ra 140 giờ dạy trong một năm học); Trường trung học cơ sở, trường chuyên biệt cấp trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường chuyên biệt cấp trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh được giảm 03 giờ dạy trong một tuần (quy ra 105 giờ dạy trong một năm học);

b) Giáo viên làm ủy viên ban chấp hành công đoàn, tổ trưởng, tổ phó công đoàn không chuyên trách trường tiểu học, trường chuyên biệt cấp tiểu học được giảm 02 giờ dạy trong một tuần (quy ra 70 giờ dạy trong một năm học); Trường trung học cơ sở, trường chuyên biệt cấp trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường chuyên biệt cấp trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh được giảm 01 giờ dạy trong một tuần (quy ra 35 giờ dạy trong một năm học);

c) Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học, định mức giảm giờ dạy cho giáo viên làm công tác công đoàn không chuyên trách được tính theo định mức giảm giờ dạy cao nhất đã quy định cho mỗi cấp học.- Trích Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT).

2. Giáo viên kiêm công tác bí thư đoàn, phó bí thư đoàn cấp trường được hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề.

3. Giáo viên kiêm chủ tịch hội đồng trường, thư ký hội đồng trường được giảm 2 tiết/tuần.

4. Giáo viên kiêm trưởng ban thanh tra nhân dân trường học được giảm 2 tiết/tuần.

5. Để đảm bảo chất lượng giảng dạy và chất lượng công tác, mỗi giáo viên không làm kiêm nhiệm quá 2 chức vụ và được hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy của chức vụ có số tiết giảm cao nhất.”

Tại Điều 10. Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với các đối tượng khác

1. Giáo viên được tuyển dụng bằng hợp đồng làm việc lần đầu được giảm 2 tiết/tuần.

2. Giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống, mỗi tuần lễ được giảm 3 tiết (đối với giáo viên trung học phổ thông, trung học cơ sở) và 4 tiết (đối với giáo viên tiểu học).

Theo Điều 8 quy định số tiết được giảm khi kiêm nhiệm công việc chuyên môn như giáo viên chủ nhiệm; tổ trưởng, tổ phó chuyên môn; phụ trách phòng bộ môn (Vật lý, Hóa học, Công nghệ, Tin học,…); phụ trách thiết bị, thư viện; phụ trách văn nghệ, thể dục thể thao,…

Tại Điều 9 quy định số tiết được giảm khi kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể như: Bí thư chi bộ; Chủ tịch/phó chủ tịch công đoàn; Bí thư/phó bí thư đoàn; Trưởng ban Thanh tra nhân dân; Thư ký hội đồng trường.

Giáo viên kiêm nhiệm phổ cập, văn thư, thủ quỹ, y tế sẽ không được giảm tiết?

Những công việc giảm tiết định mức do kiêm nhiệm đã được quy định tại Điều 8,9,10 của Văn bản hợp nhất 03/2017/VBHN-BGDĐT cụ thể.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các trường phổ thông còn một số vị trí mà giáo viên phải kiêm nhiệm do không có nhân viên như kiêm công tác phổ cập, văn thư, thủ quỹ, y tế thì quy định tại văn bản hợp nhất 03 không có quy định được giảm tiết khi kiêm nhiệm, cụ thể như sau:

Thứ nhất, đối giáo viên kiêm công tác phổ cập giáo dục

Văn bản hợp nhất 03/2017/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc giáo viên không có quy định giảm tiết định mức khi kiêm nhiệm công tác phổ cập.

Tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT quy định danh mục khung vị trí việc làm cũng không có danh mục vị trí việc làm phổ cập giáo dục.

Theo quy định nêu trên, không có danh mục vị trí việc làm phổ cập trong trường học nên giáo viên kiêm nhiệm công tác phổ cập không tính chế độ kiêm nhiệm.

Đây cũng là điều rất khó khi phân công giáo viên kiêm nhiệm công tác phổ cập vì công việc quan trọng, vất vả, tốn nhiều thời gian nhưng lại không được giảm định mức tiết dạy hoặc được trả kinh phí khi thực hiện nhiệm vụ.

Rất mong trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu xem xét giảm định mức tiết dạy cho giáo viên kiêm nhiệm công tác phổ cập tại các trường phổ thông.

Thứ hai, chế độ làm việc giáo viên kiêm văn thư, y tế, kế toán, thủ quỹ

Văn bản hợp nhất 03/2017/VBHN-BGDĐT không quy định chế độ giảm giờ dạy đối với giáo viên kiêm văn thư, thủ quỹ nên cũng không giảm định mức giờ dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công tác này.

Tuy nhiên, Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định định mức số người làm việc nhân viên văn thư; kế toán; y tế; thủ quỹ như sau:

Đối với trường tiểu học:

a) Trường tiểu học có từ 28 lớp trở lên đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 19 lớp trở lên đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo và trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học được bố trí tối đa 03 người; trường tiểu học có từ 27 lớp trở xuống đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 18 lớp trở xuống đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo được bố trí tối đa 02 người;

b) Trường dành cho người khuyết tật cấp tiểu học được bố trí tối đa 04 người.

Đối với trường trung học cơ sở:

a) Trường trung học cơ sở và trường phổ thông dân tộc bán trú cấp trung học cơ sở được bố trí 03 người;

b) Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện và trường dành cho người khuyết tật cấp trung học cơ sở được bố trí tối đa 04 người;

c) Các trường phổ thông cấp trung học cơ sở có từ 40 lớp trở lên được bố trí thêm 01 người.

Đối với trường trung học phổ thông:

“a) Mỗi trường trung học phổ thông được bố trí tối đa 03 người;

b) Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh và trường trung học phổ thông chuyên được bố trí tối đa 04 người.

c) Trường phổ thông cấp trung học phổ thông có từ 40 lớp trở lên được bố trí thêm 01 người.”

Như vậy, giáo viên kiêm nhiệm các công việc văn thư, y tế, thủ quỹ, kế toán sẽ không được giảm định mức tiết dạy do kiêm nhiệm.

Tuy nhiên, căn cứ định mức số người làm việc quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT, tùy theo khối lượng công việc được giao theo vị trí việc làm, thủ trưởng đơn vị tính số giờ làm thêm và thực hiện chế độ trả lương thêm giờ theo quy định hoặc có thể có chế độ khoán công việc theo quy định của pháp luật.

Theo tìm hiểu của người viết, hiện nay việc khoán công việc hay trả tiền làm thêm giờ cho giáo viên kiêm nhiệm các công việc y tế, văn thư, thủ quỹ, kế toán chưa có quy định cụ thể, dẫn đến các cơ sở giáo dục khó thực hiện, thiệt thòi quyền lợi của giáo viên khi kiêm nhiệm các công việc này. Rất mong trong thời gian tới Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có những hướng dẫn cụ thể để các cơ sở giáo dục thực hiện thống nhất trên tinh thần đảm bảo quyền lợi giáo viên khi kiêm nhiệm.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Theo Giáo dục Việt Nam

KỸ NĂNG CẦN BIẾT – NỘI DUNG KHÔNG THỂ BỎ QUA