HỢP TÁC CÓ PHẢI LÀ PHẨM CHẤT ĐÁNG QUÝ CỦA CON NGƯỜI KHÔNG?

Hãy nói một cách đơn giản, kỹ năng hợp tác là kỹ năng cho phép bạn làm việc, kết nối với người khác để hoàn thành những mục tiêu chung.

Vậy khi rèn luyện được tính hợp tác, tức chúng ta đã đạt được một phẩm chất đẹp cho mình. Cách viết tiếng Anh về kỹ năng hợp tác thế nào? Mời mọi người cùng xem bài viết nhé!

KỸ NĂNG HỢP TÁC

Cooperation is about working together, getting along, and being a good sport. There are many ways to show cooperation.

Nell was the girl who clapped for everyone, no matter how they did. If someone missed a shot in a game or slipped and fell, she would always cheer them on. She didn’t like when people made fun of others. It hurt team spirit, and then things weren’t as fun. She knew how to help people cooperate and have a good time.

Ricky was the funny kid in class. He could make anyone forget their problems. When his friends Ryan and Steve were arguing, he ended it with just a funny look and some kind words! They couldn’t stop laughing, and then. they shook hands. Ricky knew how to get people to cooperate.

How do you show cooperation?

Phần tiếng Việt được dịch từ Google!

Hợp tác là làm việc cùng nhau, hòa đồng và trở thành một môn thể thao tốt. Có nhiều cách để thể hiện sự hợp tác.

Nell là cô gái vỗ tay cho tất cả mọi người, bất kể họ làm như thế nào. Nếu ai đó bắn trượt trong một trò chơi hoặc trượt ngã, cô ấy sẽ luôn cổ vũ họ. Cô ấy không thích khi mọi người chế giễu người khác. Nó làm tổn thương tinh thần đồng đội, và sau đó mọi thứ không còn vui vẻ nữa. Cô ấy biết cách giúp mọi người hợp tác và có khoảng thời gian vui vẻ.

Ricky là đứa trẻ hài hước trong lớp. Anh ấy có thể làm cho bất cứ ai quên đi vấn đề của họ. Khi hai người bạn của anh ấy là Ryan và Steve tranh cãi, anh ấy đã kết thúc nó chỉ bằng một cái nhìn hài hước và vài lời tử tế! Họ không thể ngừng cười, và sau đó. họ bắt tay nhau. Ricky biết cách khiến mọi người hợp tác.

Làm thế nào để bạn thể hiện sự hợp tác?

Vậy CÔNG BẰNG là phẩm chất như thế nào? Hãy click vào đường link để xem bài viết

Dinh Phương (tổng hợp)