CÔNG BẰNG PHẨM CHẤT ĐÁNG QUÝ CỦA CON NGƯỜI

Công bằng là sự tương xứng giữa quyền và nghĩa vụ của các cá nhân với địa vị xã hội của họ, nó dùng để chỉ một cái gì đó hợp lý, không bất công.

PHẨM CHẤT CÔNG BẰNG

Justice is being fair and proper. It is making sure that everything is done right and correctly. There are many ways to show justice.

Mrs. Sanders did not play favorites. She did not always call on the same students for help or to answer questions. She had sticks with names on them. If she needed an answer or help, she picked a stick. Using sticks was fair. Everyone got to take a turn that way.

Gary got angry at his team in class, because he got a question wrong. However, it was his fault for not studying enough or listening to others. It was not right to blame others. Gary got a bad grade. He finally admitted that it was his fault. The next time, Gary let his teammates help him, and he did much better.

How do you show justice?

Phần tiếng Việt được dịch từ Google!

Công lý là công bằng và đúng đắn. Đó là đảm bảo rằng mọi thứ được thực hiện đúng và chính xác. Có nhiều cách để thể hiện sự công bằng.

Bà Sanders không chơi trò yêu thích. Không phải lúc nào cô ấy cũng kêu gọi các học sinh đó giúp đỡ hoặc trả lời các câu hỏi. Cô ấy có những cây gậy có tên trên đó. Nếu cô ấy cần câu trả lời hoặc sự giúp đỡ, cô ấy sẽ chọn một cây gậy. Sử dụng gậy là công bằng. Mọi người đều phải rẽ theo cách đó.

Gary tức giận với đội của anh ấy trong lớp vì anh ấy trả lời sai một câu hỏi. Tuy nhiên, đó là lỗi của anh ấy vì đã không học đủ hoặc không lắng nghe người khác. Đổ lỗi cho người khác là không đúng. Gary bị điểm kém. Cuối cùng anh ấy đã thừa nhận rằng đó là lỗi của anh ấy. Lần tiếp theo, Gary để đồng đội giúp đỡ, và anh ấy đã làm tốt hơn nhiều.

Làm thế nào để bạn thể hiện sự công bằng?

NHỮNG PHẨM CHẤT ĐÁNG QUÝ CỦA CON NGƯỜI – NIỀM TIN Hãy click vào đường link để xem bài viết đầu tiên

Dinh Phương (tổng hợp)